Energia odnawialna to energia, która pochodzi z powtarzających się w naturze źródeł. Odnawialne źródła energii dla firm są alternatywą dla tradycyjnych, których ceny są niestabilne, a zasoby nieodnawialne. Dotyczy to głównie paliw kopalnianych.

Naturalna energia dla firm

energia dla firm

Odnawialne źródła energii stanowią zasoby w pełni odnawialne w naturalnych procesach zachodzących w przedsiębiorstwach. Z uwagi na to można je uznać za praktycznie niewyczerpalne.
W Polsce energia odnawialna to głównie wykorzystanie działania promieniowania słonecznego, które jest przetwarzane na ciepło lub energię elektryczną (także w firmach), a także wykorzystanie zasobów hydro, wiatru i dostaw geotermalnych, stałej biomasy, biogazu oraz biopaliw ciekłych.

Regulacje, które określają zastosowanie odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach

Wytwarzanie i sprzedaż energii elektrycznej z jej naturalnych źródeł nie stanowią, zgodnie z polskimi przepisami, działalności gospodarczej. Dotyczy to instalacji o całościowej mocy zainstalowanej nie większej niż 40 kW, która jest przyłączona do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV. W praktyce, wiec pozwala to korzystać z takich rozwiązań gronu osób. Są to przede wszystkim prosumenci, będący osobami fizycznymi bez działalności gospodarczej. Energię, jaką pozyskują przeznaczają na własne potrzeby, a jej nadwyżki mogą sprzedawać. W tym gronie znajdują się też przedsiębiorcy.

Każda osoba, która wykorzystuje odnawialne źródła energii, podobnie jak każde przedsiębiorstwo posiada wymów poformowania pisemnie
operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, do którego sieci ma zostać przyłączona mikroinstalacja, o dacie przyłączenia instalacji, a także jej umiejscowieniu i rodzaju. Wśród danych powinna też znaleźć się informacja o mocy mocy zainstalowanej elektrycznej. Regulacje takie odnoszą się także do energii elektrycznej, którą pozyskuje się z biogazu w mikroinstalacjach lub biogazu w gospodarstwach rolnych.
Co istotne, także sprzedaż nadwyżek pozyskanej w naturalny sposób energii elektrycznej nie jest działalnością gospodarczą, co regulują polskie przepisy prawa.